პროექტები

#მიმდინარე

სპორტი, განათლება, გენდერი და ინფორმაცია (SEGI)

სპორტი, განათლება, გენდერი და ინფორმაცია (SEGI)

ASB საქართველო პარტნიორ ორგანიზაციებთან UT, SSK და ILCA-სთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს “სპორტი, განათლება, გენდერი და ინფორმაცია” (SEGI). პროექტის მთავარი მიზანია პოზიტიური გავლენის მოახდინოს საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი მოწყვლადი ინდივიდების ცხოვრებაზე.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება საგანმანათლებლო, სპორტული და სხვა აქტივობები, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია ბავშვებისთვის, ქალებისა და ხანდაზმულებისთვის. ეს აქტივობები ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ მათ ფსიქოლოგიურ და სოციალურ მხარდაჭერას, არამედ უზრუნველყოფს მათ ინტეგრაციას ქართულ საზოგადოებაში. პროექტის მეორე მიმართულებაა გენდერული და ოჯახში ძალადობის გადარჩენილების ცნობიერების ამაღლება და ხელმისაწვდომობის/რეფერირების მექანიზმების ჩამოყალიბება. ამ მიზეზით,  უკრაინელი ბენეფიციარებისთვის ბათუმში შეიქმნება GBV/DV ცენტრი “იმედის კერა”. 

პირებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან შემდეგ მოწყვლადობის კატეგორიას, მიიღებენ მონაწილეობას პროექტში: 

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მძიმედ დაავადებული ან ქრონიკული დაავადების მქონე პირები (ქალები, კაცები და ბავშვები).

• ხანდაზმული პირები (60+)

• ოჯახები სამი ან მეტი შვილით;

• მარტოხელა ოჯახები

 

მთლიანობაში, SEGI პროექტი  12 თვის განმავლობაში განხორციელდება და მინიმუმ 1300 უნიკალურ ბენეფიციარს მიაღწევს.

პროექტი ძირითადად ბათუმში განხორციელდება, თუმცა გარკვეული ღონისძიებები  ჩატარდება თბილისისა და  ქუთაისშიც.

პროექტის ხანგრძლივობა: 2023 წლის მარტი – 2024 წლის თებერვალი

პროექტის დონორი: Aktion Deutschland Hilft

სხვა პროექტები