პროექტები

#მიმდინარე

გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა

გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა

პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება და მისი პოზიციონირება, როგორც გენდერული და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური ძალა, ამასთანავე, მსხვერპლთა მხარდაჭერის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (PASS). ამ მიზნის მისაღწევად პროექტი იმუშავებს სამი მიმართულებით: (1) არსებული მარეგულირებელი ბაზის გაუმჯობესება; (2) მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა და (3) გენდერული ნიშნითა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა.

პროექტის ფარგლებში:

  • ალებს  გაეწევათ უფასო სამართლებრივი კონსულტაციები და მხარდაჭერა;
  • მოხდება ქალთა ფსიქო-სოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაძლიერება;
  • წარიმართება მუშაობა საკანონმდებლო, პოლიტიკურ, პროგრამულ და საბიუჯეტო მექანიზმების გაუმჯობესებაზე;
  • ჩატარდება კვლევები მოსახლეობის საჭიროებებსა და დამოკიდებულებებზე გენდერული თანასწორობისა და უსაფრთხოების საკითხების შესახებ;
  • წარიმართება მუშაობა აქტივისტთა ქსელთან, მათთვის სასარგებლო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

 პროექტის დონორი: ევროკავშირი

პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი 2022 - დეკემბერი 2024.

სხვა პროექტები